Syfte och mål

Skärhamns Båtförening (SBF) är en ideell förening som driver båt- och gästhamn på västra Tjörn. Föreningen har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömansskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till föreningens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten. Åtgärder som minimerar belastningen på miljön skall alltid tas största möjliga hänsyn till i föreningens och medlemmarnas dagliga verksamhet.

Föreningens attraktiva läge gör att medlemmarna har ett särskilt ansvar och skall anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

Vid torrsättning av båtar inom Skärhamns Båtförenings ansvarsområde skall all rengöring och tvättning av båtbotten ske vid den avsedda spolplattan.

Skärhamns Båtförening och dess medlemmar skall:

5

Sträva efter att så långt som möjligt minimera milöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande. Framförallt skall vi följa de miljöregler och den avfallsplan som föreningen tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

5

Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativ och produkter, godkända av myndigheter, vid underhållsarbete på den egna båten. Visa miljömedvetenhet vid båttransport och vid omhändertagande av avfall.

5

Sprida information om föreningens miljöpolicy och miljöregler så att SBF:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder skall få genomslag.

5

Verka för ökad avfallssortering och återvinning i så stor utsträckning som möjligt.

5

SBF:s miljöpolicy skall granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

5

Som medlem i SBF förbinder man sig att följa denna miljöpolicy. Man förbinder sig också att följa gällande miljölagstiftning samt respektera konkreta miljöregler. Underlåtenhet kan innebära uteslutning. Miljömyndigheterna utför inspektioner av föreningen.

5

Föreningens miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i och omkring oss.

Miljöregler

Så långt det är möjligt skall medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.

SBF har investerat i en spolplatta och alla båtar som torrsätts inom föreningen område skall spolas och tvättas med denna utrustning innan de lämnar hamnen. Detta gäller även målade båtar som torrsätts via rampen.

Glykol, spillolja och bensin / diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömmning skall göras på miljöstationen.

Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle-, glykol- och oljespill från motor och växelhus. Vid bortskrapning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning. Uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas för destruktion vid spolplattan. Täckpresenningar får inte surras i båtstöttorna och båtägarna skall regelbundet kontrollera sina båtar.

Avfallsplan

Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten skall av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstationen.

Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten sorteras och kastas vid återvinningsstationen intill hamnkontoret. Under gästhamnens högsäsong finns en container vid fiskekajen men den är i första hand avsedd för gästbåtar.

Båtägare skall hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och bryggplatsen för att inte närmiljön i hamnen skall skräpas ner.

F.o.m. 2015 är tömning av toalettavfall inom kustområdet förbjudet. Utnyttja sugtömning på mottagningsstationen.

Vid större olje- eller bränslespill: Ring 112