Allmänna ordningsregler

§ 1 – I båtägarens åtagande ingår att:

a. Väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning.

b. Iakttaga snygghet och ordning i hamnen.

c. Vid trafikering av hamnens mark- och vattenområden iakttaga varsamhet gällande fartbegränsningar och i övrigt anpassa sig så att skada ej uppstår.

d. Till Skärhamns Båtförening anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress, emailadress och telefonnummer, liksom varje förändring av typ, längd och breddmått på den båt avtalet avses gälla för. Sådan ändring införes av Skärhamns Båtförening endast i föreningens register.

e. Noggrant efterleva tillämpliga författningar, såsom lagar och förordningar till skydd mot explosions- och brandfara och till skydd mot vattenföroreningar och annan miljöförstörelse.

f. I övrigt ställa sig efter kommunens brand- och andra myndigheters föreskrifter till efterrättelse.

 g. Icke överlåta, utlåna, uthyra eller annorledes upplåta i avtalet angiven båtplats.

h. Icke i båt eller hamnområde förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen i utrymmen ej är avsedda för detta.

i. Icke inom hamnen, utan båtföreningens i varje särskilt fall givna tillstånd, ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det må vara.

j. Icke inom hamnområdet uppföra byggnad av vad slag det må vara.

k. Icke inom hamnområdet vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.

l. Grillförbud gäller på samtliga bryggor.

m. Det åligger båtägarna att hålla bommarnas flytkroppar rena och fria från växlighet.

§ 2 – Särskilda regler för förtöjningsplats

Utöver vad ovan sagts gäller särskilt för förtöjningsplats följande:

a. Båtägaren äger rätt till att med egen båt nyttja tilldelad förtöjningsplats året om. Om så påkallas skall båten flyttas till annan plats under perioden 1 november till 31 mars. Båtföreningen kan för varje särskilt fall medge längre nyttjandetid.

Om den tilldelade båtplatsen är försedd med röd/grön markeringsskylt kan Båtföreningen sommartid nyttja platsen, när den inte används, till gästbåtar enligt nedan regler.

  • Under högsäsong (v.25-33) ska båtägare grönmarkera platsen om den inte ska användas av båtägaren för sin båt inom 2 dygn eller längre tid, samt anmäla detta till hamnkapten via mail (i andra hand SMS).
  • Om platsen är rödmarkerad och inte används kontaktar hamnkontoret båtplatsinnehavaren. Hamnvärd har rätt att grönmarkera plats efter kontakt med båtplatsinnehavaren.
  • Dag för återkomst ska anmälas till hamnkapten senast 1 dygn innan ankomst så att platsen kan rödmarkeras i tid. Meddelas återkomst senare än 1 dygn och båtplatsen inte kan frigöras, anvisar hamnvärd båtplatsinnehavaren en alternativ plats för kommande dygnet.

b. I båtägarens åtagande ingår att:

  • Hålla båten tillfredställande förtöjd samt hålla förtöjningsgods i fullgott skick och i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma.
  • Synligt från brygga på båten föra av Föreningen tillhandahållet kontrollmärke, en etikett med information om platsinnehavare och avtalad båtOm båtföreningen så påfordrar på anvisad plats föra av båtföreningen tillhandahållet kontrollmärke.
  • Om båtföreningen så påfordrar överflytta båten till annan förtöjningsplats inom hamnen.
  • Om båten sjunker eller blir liggande i marvattnet genast vidtaga åtgärder för upptagning eller länsning. Icke under eller på bryggor o. dyl. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

c. Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av hyrestagaren. Dock senast avtalets utskriftsdatum.

d. Leverans av el och vatten på bryggorna sker endast under hamnarnas öppethållande 1 April till 31 Oktober, om vädret tillåter. 
OBS! Vid laddning av batterier till elmotordriven båt ska Hamnkapten kontaktas innan el-anslutning får göras.

§ 3 – Båtplatskö och anvisad båtplats

Båtföreningen har en båtplatskö för fastighetsägare inom Tjörns kommun och en för sökande som är bosatta i andra kommuner. Sökanden stryks från båtplatskön om årlig avgift inte inkommer till SBF eller om man har tackat nej till erbjuden båtplats 3 gånger.

 Om anvisad båtplats inte bereder erforderlig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad med brist, skall båtägaren anmäla felet till båtföreningen inom skälig tid i syfte att bereda föreningen tillfälle att avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps inom tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig, har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

Om båtföreningen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats eller tillfällig likartad plats, har båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål som orsakats av myndigheters åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som föreningen ej råder bot över eller borde räkna med ger dock ej båtägaren nedsättning av avgift om dröjsmålet icke överstiger en månad. Båtföreningen ansvarar icke för intrång förorsakat av annan båtägare.

§ 4 – Särskilda regler vinteruppläggningsplats

Utöver vad som sägs i § 1-3 gäller för vinteruppläggningsplats följande:
a. Båtägaren äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja av båtföreningen anvisad uppläggningsplats. Båtföreningen kan då om särskilda omständigheter föreligger, för viss uppställningsplats, föreskriva annan uppläggningstid. Båtföreningen kan för varje särskilt fall medge längre nyttjandetid. Vid nyttjandetidens slut skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet.
b. Båtägaren skall i god tid, minst en vecka via mail eller telefon, före önskad dag beställa tid för upptagning resp sjösättning.

c. Av vinteruppläggningstaxan framgår vilka tjänster som föreningen kan erbjuda och i vilken omfattning dessa ingår i vinteruppläggningsavgiften. Sådan beställning noteras på ovan angiven föranmälan.
d. I den mån båtägaren icke önskar utnyttja dessa i vinteruppläggningstaxan ingående tjänster, ankommer det på båtägaren själv att utan kostnad för båtföreningen ombesörja vinteruppläggningsåtgärderna med iakttagande av reglerna i dessa föreskrifter. Vid upptagning och sjösättning inom
hamnen skall därvid nyttjas de för ändamålet avsedda fasta eller rörliga anordningar som ingår i hamnens utrustning eller som eljest tillhandahålls genom föreningens försorg. Sådana anordningar som är motordrivna får endast manövreras av hamnpersonalen eller annan person som erhållit
föreningens uppdrag.

e. Båt får endast uppläggas på plats som anvisats av hamnpersonalen. Utrymme till intilliggande båt
– såväl förut som som akterut, som åt sidorna – som får disponeras av båtägaren uppgår till 35 cm utanför den egna båten. Avvikelse från ovan angivna mått får göras endast efter tillstånd av föreningen i varje särskilt fall. Båt eller täcknings-anordning får under inga villkor inkräkta på de för brandgator avsedda utrymmena.
f. Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning så att båtens stabilitet därigenom äventyras.

g. Omedelbart före beställd sjösättning skall uppläggningsplatsen städas samt befrias från ställningsvirke och annat material. Om så ej sker äger föreningen rätt att debitera båtägaren för sådan städning eller avvakta med sjösättning tills dess städning skett.
h. Bockar tillhöriga Båtföreningen undanforslas av föreningen. Övrigt material såsom ställning, pallvirke eller vagga skall efter sjösättning snarast forslas bort från hamnområdet. Båtvagnar får placeras på av hamnpersonalen anvisad plats i väntan på transport från hamnområdet. Vagnar och vaggor skall vara försedda med identifikationsetikett (eller med båtplatsnummer, ägarens namn och telefonnummer).
i. Säljer båtägaren under uppläggningsperioden sin båt skall föreningen meddelas den nye ägarens namn, adress och telefonnummer. Om så icke sker är säljaren såsom avtalspartner ansvarig för de kostnader som debiteras eller kan komma
att debiteras båten.
j. Elanslutning till vinterupplagd båt får ej vara ansluten när båten är obemannad.

§ 5

Dröjsmål från föreningens sida med enligt §4c beställd upptagning eller sjösättning, liksom sådant dröjsmål från båtägarens sida, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet, som parterna ej råder över, medgiver ej tillägg eller nedsättning av avgift om dröjsmålet ej överstiger en månad.

§ 6 – Ansvar

a. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.

b. För sakskada ansvarar föreningen i samband med vinteruppläggning endast om båtägaren kan visa att föreningen eller någon föreningen anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet. Föreningen ikläder sig icke något förvaringsansvar för vinterupplagd båt. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten inte skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden. I samband med upplåtelse av båtplats svarar föreningen endast om skada på båt eller utrustning beror på fel vilket ej avhjälpts i enlighet med vad som sägs i §3.

c. Vid skada som anges i punkt b skall båtägare inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas föreningen. Vid fall påvisad vårdslöshet från föreningens sida ersätts båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk.

d. Båtägaren är skyldig ersätta föreningen för sådan skada på föreningens anläggning eller utrustning som orsakats av båtägaren själv eller av annan som givits uppdrag avseende den av båtägaren tillhöriga båten eller med den skadade utrustningen.

 e. Vid förtöjning inom föreningens hamnar skall båten vara ansvarsförsäkrad. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger föreningen rätt att häva gällande avtal.

f. Finns flera ägare till en och samma farkost skall uppgift härom meddelas föreningen som har att anteckna detta i avtalet och att de är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörandet av skyldigheterna enligt avtal.

g. Av övrig skada än som här ovan angivits ersätts skäliga utlägg som den skadelidande haft och som han kan visa orsakats av vårdslöshet från motparten eller av denne anlitad person.

h. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. Föreningen ansvarar inte för skada eller förlust som kan täckas av sedvanlig båtförsäkring.

§ 7 – Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från sommar- resp vintersäsongens slut, får upplåtaren sälja den såsom föreskrivs i lag under förutsättning:

  • Att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är i föremål för rättslig prövning.
  • Att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden, och upplysts om att båten annars skall säljas efter 3 månader och att denna tid löpt ut.

 

Eventuell försäljning skall redovisas till båtägaren. Egendom som båtägaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars 3 månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.

§ 8 – Avtalsbrott

Ifall Båtföreningen i väsentlig omfattning bryter mot avtal och föreskrifter angivna åtagande utöver vad som i §6 och §8 sägs, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver 1 månad från sista betalningsdag eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress, äger föreningen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och i vissa fall förbjuda rustningsarbete eller vidtaga bortforsling av båten. Föreningen äger även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om:

a. Båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras.

b. Båtägarens agerande strider mot vad som i §1 sägs och ej vidtager rättelse efter tillsägelse.

c. Båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och ej efter tillsägelse upphör därmed.

d. Båtägarens agerande i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter mot föreningen.

§ 9 – Uppsägning av avtal

Uppsägning av avtal från föreningens eller båtägarens sida skall för att vara gällande ske skriftligt.

 

 

2023-02-20 / Styrelsen