Skärhamns Båtförenings Stadgar

 

1                    Skärhamns Båtförening (SBF), stiftad 1995, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar inom Skärhamns hamn i Tjörns kommun.

 

2                    Ändamål och syfte

2.1                 Båtföreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets    verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömansskap.

 

2.2                 Att vara kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

 

2.3                 Eftersträva god standard på båtplatser och värna om uppställningsplatser och parkeringsmöjligheter i hamnen.

 

3                    Medlemskap

3.1                 Medlemskap erhålles efter ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.

 

3.2                 Medlemmar har rätt till kontrakterad båtplats och vinteruppläggningsplats i enlighet med gällande villkor i Allmänna ordningsregler i Skärhamns hamn.

 

3.3                 Sterbhus, som maka, make eller med medlem sammanlevande under äktenskapsliknande förhållanden, äger på begäran rätt, att efter den andre partens bortgång, erhålla medlemsskap med rätt till den båtplats – eller annan av styrelsen anvisad – som den avlidne disponerat, med de rättigheter och skyldigheter, som åvilar medlem. Framställning härom skall göras inom sex månader efter dödsfallet.

 

3.4                 Medlem är skyldig att ansvarsförsäkra sin båt, till vilken bryggplats erhållits.

 

3.5                 Medlem har rösträtt på medlemsmöten och är valbar som förenings funktionär.

 

3.6                 För alla medlemmar gäller tillämpliga delar vad som föreskrives i särskild hamnordning.

 

3.7                 Medlem som inom en (1) månad efter fakturans förfallodatum ej har erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.

 

3.8                 Medlems uteslutning

Styrelsen kan  utesluta medlem, som ej erlagt fastställda avgifter eller uppenbart brutit mot föreningens stadgar eller hamnordning eller som skadat föreningens anseende eller intressen.

 

3.9                 Innan uteslutning sker, skall medlem ges möjlighet att avge förklaring. Medlem som uteslutits skall ha rätt att få sin sak prövad på årsmötet.

 

 

3.10               Styrelsens beslut skall vara enhälligt med två tredjedelar av styrelsen närvarande.

 

 

 

4                    Beslutande organ

Båtförenings organ är:

4.1

Årsmöte

Höstmöte

Extramöte

Styrelse

 

5                    Verksamhetsår

Båtföreningens verksamhetsår omfattar kalenderår

 

6                    Avgifter

Medlemsavgifter och serviceavgifter fastställs på årsmötet.

 

7                    Årsmöte

7.1                 Årsmöte hålls årligen i februari – mars och skall utlysas senast 4 veckor före mötet, genom anslag på Båtföreningens anslagstavla.

 

7.2                 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

 

7.3                 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

 

7.4                 Årsmötets dagordning skall innehålla:

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Val av ordförande för Årsmötet
 5. Val av sekreterare för Årsmötet
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föredragande av föregående årsmötes protokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Kassaberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av serviceavgifter för kommande verksamhetsår
 14. Fastställande av styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
 15. motioner till årsmötet
 16. Val av ordförande
 17. Val av sekreterare (jämt årtal)
 18. Val av kassör (udda årtal)
 19. Val av en ordinarie ledamot (udda årtal)
 20. Val av 2 ordinarie ledamöter (jämt årtal)
 21. Val av 2 styrelsesuppleanter
 22. Val av revisor
 23. Val av revisorssuppleanter
 24. Val av tre ledamöter till valberedning
 25. Val av sammankallande till valberedning
 26. Mötet avslutas

8                    Röstning

Medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medgives med högst en fullmakt. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att någon fordrar sluten sådan. Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

 

8.1                 För beslutsfattande vid Årsmöte, Höstmöte, eller extra Medlemsmöte erfordras att minst 20 av föreningens medlemmar är närvarande och deltar i beslutet.

 

9 Höstmöte

9.1                 Höstmöte hålls årligen i september eller oktober och skall utlysas 4 veckor före mötet, genom anslag på Båtföreningens anslagstavla.

 

9.2                 Personlig kallelse jämte dagordning och eventuella motioner till Höstmötet skall meddelas senast två veckor före mötet.

 

9.3                 Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

 

9.4                 Höstmötets dagordning skall innehålla:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Höstmötet stadgeenliga utlysande
 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föredragande av föregående höstmötes protokoll
 8. Motioner till Höstmötet
 9. Beslut om ev. vaktgång under kommande verksamhetsår
 10. Beslut om vaktbot vid utebliven vaktgång
 11. Övriga vid mötet väckta frågor

 

10                  Extra möte

10.1               Extra möte hålls när styrelsen finner påkallat eller om 3/10 av Båtföreningens medlemmar gör framställning härom.

 

10.2               Personlig kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

 

11                  Styrelse

11.1               Styrelsen skall utöver vad som sägs i dessa stadgar:

 

 • Representera Båtföreningen
 • Vara Båtföreningens verkställande organ
 • Förbereda inkomna ärenden och motioner för Årsmöte och Höstmöte
 • Upprätta verksamhetsberättelse
 • Upprätta inkomst- och utgiftsstatistik
 • Förvalta Båtföreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi
 • Ange uppdrag för kommite’er och arbetsgrupper med speciella uppgifter

 

 

11.2               Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

Ordföranden

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

samt två ordinarie ledamöter och två suppleanter

 

11.3               Styrelsen väljs för en tid av två år, utom Ordförande som väljs varje år. Två ordinarie ledamöter och Kassör, väljs vid årsmöte med udda årtal. Sekreterare och en ordinarie ledamot väljs vid jämt årtal. Vice ordförande väljs av styrelsen.

 

11.4               Styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.

 

11.5               Avgår Ordförande eller Kassör under mandattiden skall styrelsen kalla till Extra   medlemsmöte för val av ersättare. Avgår annan styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning.

 

11.6               Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta föreningens ärenden.

 

11.7               Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar är närvarande.

 

11.8               Ordförande representerar föreningen, leder styrelsens sammanträden samt öppnar medlemsmöten. Ordförande kallar till sammanträde när han finner det erforderligt eller när revisorerna eller minst två styrelseledamöter begär det. Sammanträde som begärts av revisorerna eller av styrelseledamöter skall hållas inom 10 dagar.

 

11.9               Sekreteraren ansvarar för att på Ordförandens uppmaning verkställa utskrift av dagordning och kallelse till sammanträde samt ombesörja utsändande av dessa, att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, att ombesörja beordrad brevväxling, och att handha föreningens arkiv, samt utföra de ytterligare uppgifter som kan erfordras.

 

11.10             Vice ordförande övertar vid ordförandens frånvaro dennes åliggande.

 

11.11             Kassören handhar föreningens penningangelägenheter och ansvarar för föreningens medel. Biträder i föreningens budgetarbete och upprättar inkomst- och utgiftsstat, samt att kontinuerligt föra medlems- och båtförteckning och erforderlig statistik.

 

11.12             Det åligger styrelsen att utfärda instruktioner för föreningens funktionärer, att fastställa hamnföreskrifter och regler för begagnande av föreningens egendom.

 

11.13             Suppleanterna skall meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.

 

12                  Revision

12.1               Båtförenings verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

12.2               Revisorerna skall utföra såväl ekonomisk som förvaltningsrevision. Revisorerna skall ha tillgång till alla räkenskaper, protokoll, korrespondens och avtal.

 

12.3               Styrelsen skall före revision ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande se vecka före Årsmötet.

 

12.4               Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före Årsmötet.

 

13                  Valberedning

13.1               Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte.

 

13.2               Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före Årsmötet.

 

14                  Firmateckning

Båtföreningen tecknas av Ordföranden eller Kassören var för sig.

 

15                  Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande ordinarie möten. I kallelse till respektive möte skall meddelas att förslag till stadgeändring föreligger.

 

16                  Båtföreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar vid två av varandra följande ordinarie möten. I kallelsen till dessa möten skall anges att förslag till upplösning av föreningen föreligger. I händelse av föreningens upplösning skall föreningens alla tillgångar skänkas till Tjörns kommun.

vinterHamn